หน้าหลัก > ข่าว PSUSP > ข่าวประกาศ > ประกาศ รัับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บ่มเพาะวิสาหกิจ

ประกาศ รัับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บ่มเพาะวิสาหกิจ

ด้วยศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มีความประสงค์จะรับ สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ประจําศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ตําแหน่งที่รับสมัคร

เจ้าหน้าที่บ่มเพาะวิสาหกิจ จํานวน 2 อัตรา
(เงินเดือนตามวุฒิการศึกษาที่หน่วยงานกําหนด)

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2560 - 12 มกราคม 2561

รายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมตามไฟล์แนบนี้ 60-12-28 PSU-BIC.pdf

ใบสมัคร .pdf