วิสัยทัศน์

 


หน้าหลัก > เกี่ยวกับ PSUSP > วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

 
  "เป็นองค์กรหลักที่สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจด้วยความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดย
บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน  สู่ความเป็นเลิศในภูมิภาคอาเซียน"