หลักการและเหตุผล

 


หน้าหลัก > เกี่ยวกับ PSUSP > หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล

  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นมหาวิทยาลัยหลักในภาคใต้ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการ
พัฒนาภูมิภาคให้มีความเจริญทางด้านการศึกษาในสาขาวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ภาคใต้ ตลอดจนการพัฒนาอุตสาหกรรมอันเป็นฐานสำคัญในการในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ ตลอดระยะเวลา 40 กว่าปีที่ผ่านมามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ดำเนินภารกิจทางด้านการศึกษา การวิจัย การทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม และการบริการวิชาการมาอย่างต่อเนื่องเป็นลำดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการวิจัยนั้น เป็นที่ประจักษ์อย่างชัดเจนว่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นั้นมีศักยภาพและความเข้มแข็งด้านการวิจัยในระดับชั้นนำของประเทศ
   
   อย่างไรก็ตามการนำเอาผลงานวิจัยตลอดจนองค์ความรู้ที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นทุนทางด้าน
ทรัพย์สินทางปัญญาที่สำคัญสำหรับการพัฒนาประเทศภายใต้นโยบายระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ (knowledge based economy) และสังคมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (creative economy society) นั้นยังมีการดำเนินการอยู่ในระดับหนึ่งและยังไม่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ทั้งนี้เนื่องจากการขาดซึ่งกลไกและระบบการทำงานที่เหมาะสมในการเชื่อมโยงภาคมหาวิทยาลัยกับภาคอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตามในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลให้ดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ขึ้นโดยมุ่งเน้นที่การให้บริการในส่วนของการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี การยกระดับขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรมในการทำวิจัยและพัฒนา และการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งผลการดำเนินการในระยะที่ 1 ของโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ทั้งในภาพรวมและในส่วนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่ดำเนินภารกิจดังกล่าวนั้น ได้ผลเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง และก่อให้เกิดความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมระหว่างหน่วยงานทั้งภายในมหาวิทยาลัย วิทยาเขต และหน่วยงานภายนอกทั้งที่เป็นหน่วยงานสนับสนุน และภาคเอกชนมากขึ้นอย่างชัดเจน และส่งผลให้มีการจัดการงานวิจัย การจัดการทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อนำผลงานวิจัยและนวัตกรรม ตลอดจนองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยออกสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์มากขึ้นโดยลำดับ
   
   ทั้งนี้การดำเนินการที่ผ่านมายังไม่ได้มีการปรับโครงสร้างภายในมหาวิทยาลัยที่เป็นรูปธรรมเพื่อ
รองรับการดำเนินภารกิจดังกล่าวที่นับวันจะเพิ่มมากยิ่งขึ้น ทั้งในเชิงปริมาณและขอเขตความรับผิดชอบ เพื่อเป็นการสนองตอบต่อพัฒนาการดังกล่าวจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการจัดโครงสร้างในมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับการทำงานทั้งในส่วนของโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ที่จะเข้าสู่ระยะที่ 2 และ 3 ในอนาคตอันใกล้ และพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติและองค์กรที่ร่วมพัฒนาประเทศชาติภายใต้นโยบายเศรษฐกิจฐานความรู้และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ต่อไป