หน้าหลัก > ข่าว PSUSP > ข่าวอบรม-สัมนา > ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ. จัดฝึกอบรมความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง"ลิขสิทธิ์กับผลงานวิจัย และผลงานทางวิชาการ"

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ. จัดฝึกอบรมความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง"ลิขสิทธิ์กับผลงานวิจัย และผลงานทางวิชาการ"

   

ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

     ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดฝึกอบรมความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาเรื่อง"ลิขสิทธิ์กับผลงานวิจัย และผลงานทางวิชาการ" เมื่อวันที่ 29 -30 พฤษภาคม 2555 ณ ห้อง E105 คณะการจัดการสิ่งเเวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีผู็้้้้้้้้้้ำ้้้้้้้้้่่่่่่อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ. กล่าวเปิดการอบรม และวิทยากรผู้ทรงวุฒิ ผศ.ดร.ดวงหทัย เพ็ญตระกูล จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผศ.ดร. ภัทร  อัยรักษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ซึ่งเนื้อหาในการฝึกอบรมมีดังนี้
วันที่ 29 พฤษภาคม 2555
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับลิขสิทธิ์
- ผลงานที่มีการใช้ลิขสิทธิ์อย่างเป็นธรรม เพื่อการเรียนการสอนและการวิจัย
- ลิขสิทธิ์กับผลงานวิจัย และผลงานทางวิชาการประเภทต่าง ๆ
- การละเมิดลิขสิทธิ์ : สิ่งที่อาจารย์และนักวิจัยควรรู้
มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมจำนวน 73 คน ดังนี้
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 6 คน
คณะวิทยาศาสตร์ 12 คน
คณะอุตสาหกรรมการเกษตร 3 คน
คณะเเพยศาสตร์ 12 คน
คณะพยาบาล 2 คน
โครงการจัดตั้งคณะสัตวเเพทย์ 2 คน
คณะเภสัชศาสตร์ 8 คน
คณะศิลปศาสตร์ 4 คน
เเพทย์เเผนไทย 1 คน
คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1 คน
คณะวิทยาการจัดการ 1 คน
คณะบัณฑิตวิทยาลัย 1 คน
สำนักวิจัยและพัฒนา 2 คน
สถาบันฮาลาล 1 คน
อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ. 8 คน
โครงการบัณฑิตอาสา 1 คน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 7 คน

วันที่ 30 พฤษภาคม 2555
- ลิขสิทธิ์กับ software และ Digital content
- ลิขสิทธิ์กับผลงานด้านวรรณกรรมและศิลปกรรม
มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมจำนวน 51 คน ดังนี้
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 4 คน
คณะวิทยาศาสตร์ 8 คน
คณะอุตสาหกรรมการเกษตร 1 คน
คณะเเพทยศาสตร์ 5 คน
คณะพยาบาล 1 คน
โครงการจัดตั้งคณะสัตวเเพทย์ 2 คน
คณะเภสัชศาสตร์ 5 คน
คณะศิลปศาสตร์ 4 คน
เเพทย์เเผนไทย 1 คน
คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1 คน
สำนักวิจัยและพัฒนา 1 คน
อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ. 6 คน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 9 คน
ผู้ประกอบการ 2 คน


ผศ.ดร.ดวงหทัย เพ็ญตระกูล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ผศ.ดร. ภัทร  อัยรักษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. 
คุณจิตติยุทธ เยี่ยมยกกุล นักกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา  

ผู้เข้าร่วมอบรม

ดูรูปภาพเพิ่มเติมคลิก!!