งบประมาณ

 


หน้าหลัก > เกี่ยวกับ PSUSP > งบประมาณ

งบประมาณ

       การดำเนินงานของอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จะอาศัยโครงสร้างงบประมาณในลักษณะของ triple helix model หรือ public private partnership โดยในระยะแรกนั้นรัฐจะเป็นผู้ลงทุนเป็นส่วนใหญ่ แต่เมื่อมีการดำเนินการไประยะหนึ่งแล้วสัดส่วนการสนับสนุนงบประมาณจากภาคเอกชนและองค์กรปกครองในท้องถิ่นควรที่จะเข้ามามีบทบาทในการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มมากขึ้นดังแสดงในแผนภูมิข้างล่างนี้


       ทั้งนี้โครงสร้างงบประมาณในระยะหลังนั้นจะมุ่งเน้นที่การมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของและความยั่งยืนขององค์กรเป็นหลัก