หน้าหลัก > ข่าว PSUSP > ข่าวกิจกรรม > ผลการตัดสินรางวัล STI Thailand Award ครั้งที่ พื้นที่ภาคใต้

ผลการตัดสินรางวัล STI Thailand Award ครั้งที่ พื้นที่ภาคใต้

ผลการตัดสินรางวัล STI Thailand Award ครั้งที่ ๓ พื้นที่ภาคใต้
จำนาน 5 ประเภท
1. วิสาหกิจขนาดใหญ่
2. วิสาหกิจขนาดกลางและย่อม
3. วิสาหกิจชุมชน
4. บุคคลทั่วไป
5. นักเรียน-นักศึกษา
ประเภทบุคคลทั่วไป

1.4.jpg
ผู้รับรางวัลประเภทวิสาหกิจขนาดใหญ่


- รางวัลชนะเลิศ บริษัทไทยเมดเบบี้โปรดักส์ จำกัด ผลงาน "Happy Teething Toys"
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 (ร่วม) บริษัทฉลองอุตสาหกรรมน้ำยางข้น จำกัด ผลงาน "ระบบจัดการของเสียให้เป็นพลังงานอย่างเป็นระบบ"
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 (ร่วม) โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ผลงาน "การฉีดยาเฮพารินโมเลกุลต่ำ"
- รางวัลชมเชย โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ผลงาน "การป้องกันการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะจากการคาสายสวนปัสสาวะผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในไอซียูอายุรกรรม"
- รางวัลชมเชย บริษัทคราวน์ ฟู้ด แพ็คเกจจิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผลงาน "การลดเวลาในการเปลี่ยน Size กระป๋อง" 

1.5.jpg
ผู้รับรางวัลประเภทวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

- รางวัลชนะเลิศ บริษัทไทยนาโนเซลลูโลส จำกัด ผลงาน "วุ้นข้าว และ Gauz Dex"
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 บริษัทสยามคลาสสิค อินดัสทรี ผลงาน "น้ำยานาโนกรอสซี่"
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 (ร่วม) บริษัทไทยแอดวานซ์ อะกรีเทค จำกัด ผลงาน "กระถางปลูกพืชแนวตั้ง"
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 (ร่วม) บริษัทริชชี่ ไรซ์ โปรดักส์ จำกัด ผลงาน "Sangyod Rice Cracker"
- รางวัลชมเชย ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ม. สงขลานครินทร์ ผลงาน "SEC Temperature Monitoring System"
- รางวัลชมเชย ห้างหุ้นส่วนจำกัดไอโกะ รังนก ปัตตานี ผลงาน "ผลิตภัณฑ์บำรุงเซลล์ผิวจากรังนกและเห็ดหูหนูขาวสกัด"

1.2.jpg
ผู็รับรางวัลประเภทบุคคลทั่วไป

- รางวัลชนะเลิศ นายชานนท์ หนูเพชร ผลงาน "นวัตกรรมการเลี้ยงด้วงสาคูแบบฟาร์มครบวงจร"
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 (ร่วม) นายเอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี ผลงาน "การประยุกต์ใช้กาวชนิดว่องไวต่อการกด ที่ผลิตจากยางธรรมชาติบบปราศจากตัวทำละลาย"
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 (ร่วม) ดร.ฉลองรัฐ แดงงาม ผลงาน "จอกยางนาโนกันการเกาะติดของน้ำยาง"
- รางวัลชมเชย รศ.ดร.ภญ.ประภาพร บุญมี ผลงาน "ผงแป้งที่เปลี่ยนสภาพเป็นเมือกเหนียวเมื่อสัมผัสกับของเหลวสำหรับยึดติดผิวหนัง"
- รางวัลชมเชย นพ.วรวิทย์ วาณิชย์สุวรรณ ผลงาน "ชุดอุปกรณ์การดูแลผู้ป่วยที่มีทวารเทียมทางหน้าท้องจากยางพารา"
- รางวัลชมเชย นายโฉม คงสุวรรณ ผลงาน " ปรับปรุงบำรุงดินและพืช"

1.3.jpg
ผู้รับรางวัลกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

- รางวัลชนะเลิศ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว ผลงาน "รองเท้านวดเมล็ดกะลามะพร้าว"
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 (ร่วม) วิสาหกิจชุมชนนอกค่ายพัฒนา ผลงาน "เมี่ยงคำสำเร็จรูป"
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 (ร่วม) วิสาหกิจชุมชนมังคุดหวานเพื่อการส่งออกลำเลียง ผลงาน "มังคุดกวน"
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 (ร่วม) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มวิจัยและพัฒนารังนกไทย ผลงาน "ครีมรังนกแท้"
- รางวัลชมเชย วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์จากเชือกพลาสติกและกระจูดตำบลสะกอม ผลงาน "เสื่อกระจูด"
- รางวัลชมเชย วิสาหกิจชุมชนสัตว์น้ำทะเลแปรรูปบ้านตลิ่งชัน ผลงาน "ปลาหวานสามรส"

1.1.jpg
ผู็รับรางวัลประเภทนักเรียน - นักศึกษา

- รางวัลชนะเลิศ นายพิพัฒน์ จันทร์ประดิษฐ์ นายอธิราชย์ เริงณรงค์ นส.ศุทธินี จริงจิตร จาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผลงาน "การนำของเสียกลับมาใช้ใหม่ด้วยการหมักแบบ 2 ขั้นตอน เพื่อเทคโนโลยีพลังงานชุมชน"
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 นส.ณัฏฐณิชา บัวทอง นส.ขวัญชนก ตัณฑัยย์ นายปัณณวัตน์ เพียรจัด จาก โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ผลงาน "ชุดอุปกรณ์ช่วยผสมเกสรดอกปาล์มน้ำมัน"
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 นายบุรวิชญ์ ภมรนาค จาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผลงาน "อุปกรณ์วัดปริมาณน้ำมันในผลปาล์ม"
- รางวัลชมเชย นายวีระยุทธ ซุ่นเซ่ง นายธีรเมธ เสียงดัง นายอเนธา ณรงค์รัตน์ นส.เวนิกา ใจแปง นายอรรถชัย อินทรชุมนุม จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ผลงาน "บ่อหมักแก๊สชีวภาพ มทร.ศรีวิชัย"
- รางวัลชมเชย นายอิทธิกร ชูศรี นส.ธัญสุดา ศุภรานนท์ นส.อณิษฐา จันทร์ไพฑูรย์ จาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผลงาน "แผ่นยางป้องกันแผลกดทับเนื่องจากการเสียดสีในผู้ป่วยที่ใช้ท่อยาง"
- รางวัลชมเชย นายศิขรินทร์ นุ้ยดี นายตอริก หมันสัน นายพีรวิชญ์ ทองน้อย จาก โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ผลงาน "เครื่องผ่าปลอกไม้อเนกประสงค์"

ภาพกิจกรรมทั้งหมด