ตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานต่างๆ ภายใต้ อว.ม.อ.

 


หน้าหลัก > ดาวน์โหลด > ตราสัญลักษณ์

 
 
 
หน่วยงาน   ภาษา
  ขนาด   ดาวน์โหลด

 
 
 
อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   ไทย   เล็ก   download.jpeg
   
 
 
        กลาง   download.jpeg
   
 
 
        ใหญ่   download.jpeg
   
 
 
     อังกฤษ   เล็ก
  download.jpeg
   
 
 
        กลาง   download.jpeg
       
 
        ใหญ่   download.jpeg

 
 
 
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   ไทย-อังกฤษ   เล็ก   download.jpeg
   


        กลาง   download.jpeg
       

        ใหญ่   download.jpeg

 
 
 
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   ไทย   เล็ก   download.jpeg
 


        กลาง   download.jpeg
       

        ใหญ่   download.jpeg
       

    อังกฤษ   เล็ก   download.jpeg
   


        กลาง   download.jpeg
       

        ใหญ่   download.jpeg

 
 
 
สำนักงานความร่วมมืออุตสาหกรรม อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   ไทย-อังกฤษ   เล็ก   download.jpeg
 


        กลาง   download.jpeg
       

        ใหญ่   download.jpeg

 
 
 
ศูนย์บริการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   อังกฤษ   เล็ก   download.jpeg
 


        กลาง   download.jpeg
       

        ใหญ่   download.jpeg