บทบาทต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย

 


หน้าหลัก > เกี่ยวกับ PSUSP > บทบาทต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย

บทบาทต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย

  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นมหาวิทยาลัยหลักในภาคใต้ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์
ในการพัฒนาภูมิภาคให้มีความเจริญทางด้านการศึกษาในสาขาวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ภาคใต้ ตลอดจนการพัฒนาอุตสาหกรรมอันเป็นฐานสำคัญในการในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ     
 
  ตลอดระยะเวลา 40 กว่าปีที่ผ่านมามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ดำเนินภารกิจทางด้านการ
ศึกษา การวิจัย การทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม และการบริการวิชาการมาอย่างต่อเนื่องเป็นลำดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการวิจัยนั้น เป็นที่ประจักษ์อย่างชัดเจนว่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นั้นมีศักยภาพและความเข้มแข็งด้านการวิจัยในระดับชั้นนำของประเทศ     
 
  1.  การเรียนการสอน ถึงแม้ว่าภารกิจหลักของอุทยานวิทยาศาสตร์ฯจะไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรง
กับการเรียนการสอนก็ตาม แต่ในผลจากการดำเนินการของอุทยานวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการวิจัยและพัฒนาและการบ่มเพาะธุรกิจนั้นย่อมส่งผลต่อการเรียนการสอนด้วยเช่นกัน ทั้งนี้จะขึ้นกับการที่ระบบการศึกษาของมหาวิทยาลัยจะเอื้ออำนวยให้นักศึกษาและอาจารย์สามารถที่จะทำงานร่วมกับภาคเอกชนได้ไม่ว่าจะเป็นในลักษณะของการฝึกปฏิบัติงาน การทำงานในระหว่างการศึกษา การทำวิจัยร่วมกับเอกชนโดยที่มีนักศึกษาเข้าร่วมเป็นทีมงานด้วย และการจัดการฝึกอบรม สัมมนาและการเรียนการสอนในลักษณะของ non-degree training โดยจะเน้นการฝึกอบรมในลักษณะที่เป็น placement training ที่ตอบสนองต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรมโดยตรง
    ซึ่งจะอาศัยรูปแบบของ อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งรัฐนอร์ทคาโรไลนา (North 
Carolina State University’s Centennial Campus) ซึ่งมีโรงงานต้นแบบทางด้านอุตสาหกรรมชีวภาพที่ให้บริการด้านการฝึกอบรมเพื่อพัฒนากำลังคนให้กับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพและอุตสาหกรรมยา โดยรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี เข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมดังกล่าวในรูปแบบที่เป็นการอบรมแบบ intensive training ซึ่งภาคอุตสาหกรรมจะให้การสนับสนุนด้านอุปกรณ์ เครื่องมือ ในขณะที่ภาครัฐจะให้การสนับสนุนด้านงบประมาณผ่านทางอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ
     
  2.  การวิจัยและพัฒนา สำหรับพันธะกิจนี้จะเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับอุทยานวิทยาศาสตร์โดยตรง 
เนื่องจากมหาวิทยาลัยนั้นได้ดำเนินการด้านการวิจัยมาอย่างต่อเนื่องและมีการจัดตั้งหน่วยวิจัย สถานวิจัยต่างๆ ที่มีศักยภาพจำนวนหนึ่งแล้ว อย่างไรก็ตามผลงานวิจัยและโครงการวิจัยส่วนใหญ่นั้นจะยังไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรือการถ่ายทอดเทคโนโลยีได้ทันที อันเป็นผลเนื่องมาจากการขาดการวางแผนการวิจัยที่คำนึงถึงความต้องการของตลาดหรือผู้ที่จะใช้ประโยชน์จากการวิจัยก่อนจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย
 
ดังนั้นอุทยานวิทยาศาสตร์ฯจึงเป็นกำลังสำคัญที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาผลงานวิจัยไปสู่การใช้ 
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และยังช่วยในการสนับสนุนการวิจัยร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาคอุตสาหกรรม หรือแม้แต่การสนับสนุนส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมทำวิจัยด้วยตนเอง โดยที่อุทยานวิทยาศาสตร์ฯจะจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการวิจัยและพัฒนาดังกล่าวขึ้นภายในอุทยานวิทยาศาสตร์ เช่นห้องปฏิบัติการและครุภัณฑ์ที่จำเป็น และโรงงานต้นแบบ ตลอดจนบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาต่างๆ ทั้งในปริมาณและคุณภาพที่เหมาะสม อีกทั้งยังร่วมกำหนดทิศทางและแนวโน้มของการวิจัยเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในอนาคตอีกด้วย
     
  3.  การบริการวิชาการ ที่ผ่านมาการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยจะดำเนินการโดยหน่วยงาน
ระดับคณะเป็นหลัก แต่มีเพียงไม่กี่คณะที่สามารถดำเนินการดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรมและมีระบบที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นอุทยานวิยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จะทำหน้าที่เสมือนหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยในการที่จะให้บริการวิชาการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนา การถ่ายทอดเทคโนโลยี การเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ภาคอุตสาหกรรม
     และนอกจากนี้อุทยานวิทยาศาสตร์ยังทำหน้าที่ในการเป็นศูนย์กลางเพื่อประสานงานด้านการวิจัย
ร่วมกับภาคเอกชน โดยการทำหน้าที่ประสานงานเพื่อให้ทราบถึงความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และเชื่อมโยงความต้องการดังกล่าวกับมหาวิทยาลัยเพื่อนำไปสู่การวิจัยและการแก้ปัญหาหรือตอบสนองต่อความต้องการของภาคเอกชน โดยที่อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จะทำหน้าที่เป็นผู้ประสานการให้บริการตามความต้องการของภาคเอกชน โดยร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
     
  ทั้งนี้บทบาทของอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยนั้น
สามารถที่จะสรุปเป็นแผนผังได้ดังนี้

คลิกเพื่อดูภาพใหญ่