ขอบเขตและบริการ

 


หน้าหลัก > เกี่ยวกับ PSUSP > บริการ

บริการ

  • การบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี
  • การบริหารการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
  • การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
  • การพัฒนาบุคลากร
  • โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (Industrial Technology Assistance Program : ITAP)
  • โครงการสนับสนุนการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรมภาคเอกชน (Company Directed Technology Development Program : CD)